Światowa logistyka

Logistyka międzynarodowa a logistyka globalna

Powszechna globalizacja i umiędzynarodowienie zarówno gospodarki, jak i zjawisk społecznych, nie pozostaje bez wpływu na logistykę, która jest ważnym elementem funkcjonowania logistyki. Logistyka globalna w bezpośredni sposób nawiązuje do zainteresowania przedsiębiorców handlem zagranicznym, marketingiem międzynarodowym oraz rynkami zachodnimi. Logistyka globalna stanowi pewnego rodzaju przekrój w firmie. Formułuje się jej liczne definicje oraz precyzuje zakres, co podkreśla tylko jej ogromną rolę w całym procesie. Jest to finalny element i przejaw umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

Logistyka globalna ma podstawowe znaczenie dla wejścia przedsiębiorstw na rynki światowe. Jej istota dotyczy powiązań poszczególnych firm w ramach systemów gospodarczych obejmujących swoim zakresem kraje całego świata. Treść tych powiązań stanowić ma wymiana handlowa, z która zawsze związany jest przepływ towarów i usług. Dynamiczny rozwój procesów internacjonalizacji w ostatnich dekadach sprawia, że logistyka międzynarodowa oraz logistyka globalna urastają do rangi najważniejszych aspektów gospodarczych. W centrum zainteresowania fachowców znajdują się przede wszystkim metody zarządzania logistyką międzynarodową, ich wdrażanie w korporacjach o zasięgu międzynarodowym, a nawet ogólnoświatowym. Globalizacja gospodarek jest zatem ściśle powiązana z logistyką globalną i internacjonalizacją tych procesów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że logistyka globalna jest domeną firm amerykańskich. W kontekście przedsiębiorstw międzynarodowych, wielonarodowych, multilokalnych czy ogólnoświatowych, używa się raczej określenia: logistyka międzynarodowa.

Obydwie te formy nie pozostają, rzecz jasna, bez wpływu na metody organizacji i zarządzania. Analitycy zajmujący się kierunkami zmian zachodzącymi w logistyce dostrzegają, że wszystkie omawiane wyżej procesy odbijają się na kierunkach i tempie rozwoju logistyki międzynarodowej i globalnej. Zaobserwować to można chociażby dzięki wzrostowi międzynarodowych przewozów towarowych, który w przyszłości ma szansę rzutować na konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury. Można przypuszczać, że wzrost szybkości przepływu produktów doprowadzi do powstawania nowych struktur dystrybucji towarów. Same usługi logistyczne będą musiały zmierzyć się z rosnącymi wymaganiami zarówno co do niezawodności i terminowości, jak i rozszerzenia zakresu samych usług. Wszystkie te przemiany poprawią obsługę i ograniczą koszty, co będzie niewątpliwie bardzo pozytywnym akcentem. Wymuszana w ten sposób deregulacja rynku sprawi, że znoszone będą kolejne bariery w handlu między państwami, by rozwój międzynarodowy mógł w ogóle postępować.

Wszelkie teoretyczne podziały charakteryzują się tym, że nieco odbiegają od rzeczywistości. Tak jest i w tym przypadku. Z natury rzeczy podział logistyki na logistykę krajową, logistykę międzynarodową i logistykę globalną jest trudny. Decydująca zasadniczo może być lokalizacja poszczególnych ogniw łańcucha. Nie ma przecież przemieszczeń globalnych czy międzynarodowych bez pierwotnych przemieszczeń lokalnych. Niektórzy eksperci, będąc zwolennikami globalnej wioski, są nawet wrogami tego typu podziałów, twierdząc, że praktycznie całą logistykę uznać można za międzynarodową.

Zasadność wyróżniania logistyki międzynarodowej i logistyki globalnej jako odrębnych działów jest uzasadniony wyłącznie jej specyfiką. Do najważniejszych wyróżników zaliczyć można w tym przypadku: występowanie wielokrotnego przekraczania granic państw przez towary, co wiąże się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat i z ewentualnymi opóźnieniami, przekraczanie przez towary wielu stref klimatycznych i używanie zróżnicowanych środków transportu i systemów magazynowania, a także istniejącą substytucję pomiędzy nakładami na logistykę a nakładami na działania produkcyjne i sprzedażowe. Dwie pierwsze kwestie wiążą się z ogólnymi warunkami i wynikają z odległości transportowej, zagadnienie ostatnie jest jednak bardziej uniwersalne i może zostać odniesione do logistyki lokalnej.

Zostaw odpowiedź